Všeobecné obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků (elektronických knih), živých i on-line kurzů (dále jen jako produkt) a pro objednávku masáží a osobních nebo on-line konzultací (dále jen jako služby), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.blahulenka.cz, provozovaných Lenkou Blahutovou, IČ 12127604, se sídlem Pod Nemocnicí 2025/63, 70800 Ostrava-Poruba, jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, jehož evidujícím úřadem je Magistrát města Ostrava. Ev. č. živnostenského oprávnění SMO/362717/13/ŽÚ/BUP (díle též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup elektronických knih, produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.blahulenka.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než elektronickou knihu, produkt či službu koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky nebo dotazy, kontaktujte mne ještě před objednáním elektronické knihy, produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ potvrzujete, že jste VOP četli a souhlasíte s následujícím průběhem obchodu a spolupráce: já jako Prodávající Vám dodám Vámi objednanou elektronickou knihu, produkt nebo službu a vy jako Kupující za něj zaplatíte dohodnutou cenu.

II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je fyzická osoba Lenka Blahutová, se sídlem Pod Nemocnicí 2025/63, 707800 Ostrava-Poruba. Kontaktní telefon je: +420 606 357 816 a adresa pro doručování elektronické pošty je: lenka-blahutova@seznam.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webové stránky www.blahulenka.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí elektronickou knihu, produkt nebo službu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace, stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové stránky (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.blahulenka.cz  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si ze své strany hradí Kupující. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. KUPUJÍCÍ objednává elektronickou knihu, produkt nebo službu přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře konkrétního produktu nebo služby, případně zasláním objednávky e-mailem.

2. POPIS. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených elektronických knih, produktů a služeb, včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu/jakým způsobem jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedených na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst.2 se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ produktu nebo služeb. Pro objednání produktu nebo služby přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte údaje pro fakturaci, (zejména e-mailovou adresu pro dodání on-line produktu, dále Vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky budete informováni emailem, zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany, a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.
Cena elektronických knih, produktů a služeb
a platba

1. CENA elektronických knih, produktů a služeb. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena elektronických knih, produktů a služeb. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady, spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. před tím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u elektronických knih, produktů a služeb v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu elektronickou knihu, produkt nebo služebu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám elektronickou knihu, produkt nebo službu dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává elektronická kniha, produkt nebo služba v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu, potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby Vám vystavím Doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 dnů od přijetí platby.

Elektronické knihy, produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ Živý kurz nebo konzultace proběhne dle podmínek, dohodnutých při přihlášení za Vaší i mé účasti. K on-line produktu dostanete přístupové údaje on-line ihned po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu.

2. DODACÍ LHŮTA. Produkty nebo služby budou dodány vždy v předem dohodnutém a Vámi objednaném termínu.

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu nebo služby, si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mne, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (on-line kurz) zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP). Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí kurzu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti nebo pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. On-line kurzy a knihy slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v on-line kurzech nebo elektronických knihách.

VII.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud kurz nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mne, prosím, informujte elektronicky na: lenka-blahutova@seznam.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy, a přiložte prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo kurzu nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký kurz nebo produkt jste zakoupili.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Pokud Vám nebyl kurz dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam kurz nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

4. Reklamaci u mne uplatněte bez zbytečného odkladu. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu: lenka-blahutova@seznam.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu nebo jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění nebo mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mne, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: lenka-blahutova@seznam.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách www.blahulenka.cz.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4Účinnost VOP. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2021. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.blahulenka.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Lenka Blahutová

Pod Nemocnicí 2025/63
708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 12127604

PROVOZNÍ DOBA

Út – St : 8.00 – 17.00  
(dle objednání)

KONTAKT:

+420 606 357 816

lenka-blahutova@seznam.cz