VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej eBooků (elektronických knih)

„Jak vypadat stále mladě“ a  „Pořádek v hlavě? S EFT hravě“.

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup eBooků (elektronických knih) „Jak vypadat stále mladě“ a „Pořádek v hlavě? S EFT hravě“ (dále předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím:

webových stránek www.blahulenka.cz, provozovaných Lenkou Blahutovou,

IČ: 12127604, se sídlem Pod Nemocnicí 2025/63, 708 00 Ostrava 8,

jako fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, jehož evidujícím úřadem je Magistrát města Ostrava, evidenční číslo živnostenského oprávnění SMO/362717/13/ŽÚ/BUP (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup eBooku probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.blahulenka.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než eBook koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky nebo dotazy, kontaktujte mne ještě před objednáním eBooku (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ potvrzujete, že jste VOP četli a souhlasíte s následujícím průběhem obchodu a spolupráce: já jako Prodávající Vám dodám Vámi objednaný eBook a vy jako Kupující za něj zaplatíte dohodnutou cenu.

II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Lenka Blahutová

se sídlem/místem podnikání: Pod Nemocnicí 2025/63, 708 00 Ostrava 8

Kontaktní telefon: +420 606 357 816

Adresa pro doručování elektronické pošty: lenka-blahutova@seznam.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webové stránky www.blahulenka.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím, Kupní smlouvu, a tím koupí eBook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace, stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové stránky (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.blahulenka.cz  vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si ze své strany hradí Kupující. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává eBook přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS EBOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného eBooku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován.

3. OBJEDNÁNÍ EBOOKU. Pro objednání eBooku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, azvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky budete informováni emailem, zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany, a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.
Cena eBooku a platba

1. CENA EBOOKU. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena eBooku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno, za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru eBooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u eBooku v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu eBook dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám eBook dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává eBook v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

- bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v emailu, potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a eBook co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby Vám vystavím Doklad o přijaté platbě, který obdržíte do 3 dnů od přijetí platby.

EBook není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ EBOOKU. EBook ve formátu pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout nebo otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA. eBook bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet.

3. NÁKLADY NA  DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (eBooku) nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

4. Po dodání eBooku si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mne, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (eBook) zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah stáhnete v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí eBooku je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti nebo pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. EBook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v eBooku.

VII.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud eBook nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli  jiného důvodu. V takovém případě mne, prosím, informujte elektronicky na: lenka-blahutova@seznam.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy, a přiložte prosím, pokud možno i doklad o koupi eBooku nebo sdělte aspoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký eBook jste zakoupili.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

VIII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Pokud Vám nebyl eBook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam eBook nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

4. Reklamaci u mne uplatněte bez zbytečného odkladu. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresu: lenka-blahutova@seznam.cz nebo zaslat písemně na moji adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu nebo jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění nebo mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mne, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: lenka-blahutova@seznam.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webových stránkách www.blahulenka.cz.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Účinnost VOP. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2017. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.blahulenka,cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.